Algemene voorwaarden


Algemene leveringsvoorwaarden 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 
Ooievaarslijn, Geboortetegel, Klokkado, Luiertaartexpress, Kraamsuikers 
Van Deelestraat 3 
7471 SN Goor 
hierna te noemen: gebruikers 
Artikel 1 Definities 
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
  2. Gebruikers : de gebruikers van de algemene voorwaarden, zijnde A&D Goor, Ooievaarslijn, Geboortetegel, Kraamsuikers & Klokkado te Goor; 
  3. Koper : de wederpartij van gebruikers, particulieren of afnemers handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf 
  4. Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruikers en koper 
Artikel 2 Algemeen 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 
Artikel 5 Levering 
Artikel 6 Onderzoek, reclames 
Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten 
Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst 
Artikel 9 Betaling 
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 
Artikel 11 Garantie 
Artikel 12 Incassokosten 
Artikel 13 Opschorting en ontbinding 
Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 
Artikel 15 Aansprakelijkheid 
Artikel 16 Risico-overgang 
Artikel 17 Overmacht 
Artikel 18 Vrijwaringen 
Artikel 19 Geheimhouding 
Artikel 20 Geschillen 
Artikel 21 Toepasselijk recht 
Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden